Ορθή συμπλήρωση του “εντύπου εισήγησης”

Στο πεδίο «Τίτλος Πτυχιακής» θα πρέπει να συμπληρώνεται ο τίτλος της πτυχιακής σε κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη μορφή. Η διατύπωση θα πρέπει να είναι ορθή, συγκεκριμένη και ξεκάθαρη κατά τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται απόλυτα αντιληπτό το τι θέμα εξετάζει η προτεινόμενη πτυχιακή. Τονίζεται ότι τίτλοι γενικής φύσεως, διατυπωμένοι πρόχειρα και ασαφείς θα αποτελούν ισχυρό λόγο απόρριψης της εισήγησης.

Το πεδίο «Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας» θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Α) Σαφή και εμπεριστατωμένη περιγραφή του θέματος, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αναδεικνύεται η αξία του και το κατά πόσο ευσταθεί και συνάδει με τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του Τμήματος.

Β) Σαφή και εμπεριστατωμένη περιγραφή των προτεινόμενων πρωτογενών εργαλείων και πλήρη αιτιολόγηση της καταλληλότητας τους στο πλαίσιο του προτεινόμενου θέματος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση διενέργειας έρευνας μέσω ερωτηματολογίων, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται ο πληθυσμός της έρευνας, το προτεινόμενο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, η γεωγραφική της έκταση κ.λπ.

Γ) Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Αφού συμπληρωθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να παρατίθεται και προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετική με το θέμα, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Ο αριθμός των προτεινόμενων τίτλων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4), ενώ αντενδείκνυται η παράθεση διαδικτυακών πηγών (π.χ. online άρθρα εφημερίδων, blogs, κ.λπ.). Η παράθεση της ενδεικτικής βιβλιογραφίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το σύστημα Harvard.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πεδίο και δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, η εισήγηση θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by