Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών

Γνωστοποιούμε στους φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης ότι το πτυχίο τους σε συνδυασμό με μία βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής πιστοποιεί τις γνώσεις τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναγνωρίζεται στην αγορά εργασίας, δηλαδή αντιστοιχεί με πτυχίο χρήσης υπολογιστών. 

Σύμφωνα με το νόμο οι κάτοχοι τίτλων σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Στο Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης οι φοιτητές παρακολουθούν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα Πληροφορικής συνεπώς πληρούν την προϋπόθεση του νόμου. Ως εκ τούτου οι φοιτητές του τμήματος δεν είναι ανάγκη να απευθύνονται σε κέντρα εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών (π.χ. Microsoft, Cambridge, London Learning, ECDL Foundation) έναντι αμοιβής. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι μία αίτηση προς τη γραμματεία του τμήματος αρκεί να  έχουν περάσει τα εξής μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
  2. Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής
  3. Βάσεις Δεδομένων
  4. Δίκτυα Υπολογιστών
  5. Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο

Μετά την κατάθεση της αίτησης και εφόσον διαπιστωθεί από τη γραμματεία ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα προαναφερθέντα μαθήματα πληροφορικής,  εκδίδεται μία βεβαίωση η οποία αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών ισοδύναμο των ιδιωτικών.

Διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση που πιστοποιεί τις γνώσεις σας στη χρήση Η/Υ εκδίδεται μόνο μια φορά από τη γραμματεία του τμήματος και ισχύει, συνεπώς μπορεί να κατατεθεί ως αποδεικτικό σε προκηρύξεις κτλ., από τη στιγμή που θα λάβετε και το πτυχίο σας. Για τους παραπάνω λόγους, καθώς και για αποφυγή του κινδύνου απώλειας της βεβαίωσης, σας συνιστούμε να την παραλαμβάνετε μαζί με το πτυχίο σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματος.

 

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by