Οδηγίες - Πτυχιακές Εργασίες

Για την εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης απαιτείται να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Εφόσον ο φοιτητής έχει το δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, (έχει δηλαδή ολοκληρώσει τα 2/3 των μαθημάτων του και βρίσκεται στο 6ο εξάμηνο και μετά), αρχικά επικοινωνεί με τους επιβλέποντες καθηγητές για την επιλογή συγκεκριμένου θέματος από αυτά, τα οποία είναι διαθέσιμα κάθε εξάμηνο. Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικά θέματα που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση συγκεκριμένων προσφερόμενων θεμάτων δεν είναι υποχρεωτική από πλευράς καθηγητών, αλλά το θέμα μπορεί να προκύψει μετά από συζήτηση με το φοιτητή και διερεύνηση των ιδεών, δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων του. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θέματος πτυχιακής πρέπει να γίνεται με βάση το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή και την εξειδίκευση την οποία επιθυμεί να έχει ολοκληρώνοντας την πτυχιακή εργασία.

Στο προτεινόμενο θέμα αυτό καθ’ εαυτό, πρέπει να διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερες Λεπτομέρειες.

Όταν πραγματοποιηθεί η σχετική επικοινωνία του φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή και εφόσον έχει συμφωνηθεί η συνεργασία μεταξύ τους, τότε ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει το έγγραφο “αίτηση ανάληψης” που βρίσκεται παρακάτω και να το καταθέσει στη γραμματεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο επιβλέποντας καθηγητής πρέπει επίσης να συμπληρώσει το έγγραφο “έντυπο εισήγησης” και να το καταθέσει στη γραμματεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του «εντύπου εισήγησης» είναι αποκλειστική ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και σε καμία περίπτωση το έντυπο δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον φοιτητή. Η κατάθεση των εγγράφων αυτών πρέπει να γίνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου για τις πτυχιακές εργασίες του Χειμερινού εξαμήνου και μέχρι αρχές Φεβρουαρίου για τις πτυχιακές εργασίες του Εαρινού εξαμήνου. Οι καταληκτικές ημερομηνίες αυτές θα τηρηθούν αυστηρά και συστήνεται στους φοιτητές να επικοινωνούν με τους επιβλέποντες καθηγητές όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται πιο πριν για να συμφωνήσουν σχετικά με το θέμα της εργασίας τους.

Ορθή συμπλήρωση του “εντύπου εισήγησης”

Οι εισηγήσεις των πτυχιακών εργασιών θα αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος και θα δίνεται η σχετική έγκριση έναρξης της πτυχιακής εργασίας, μέσα Οκτωβρίου για το Χειμερινό εξάμηνο και μέσα Φεβρουαρίου για το Εαρινό εξάμηνο. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των εισηγήσεων μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης διορθώσεων/τροποποιήσεων και θα είναι εφικτή η εκ νέου υποβολή της εισήγησης πτυχιακής εργασίας σε περίπτωση που απαιτηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που ακυρωθεί μία πτυχιακή εργασία ή στην περίπτωση που πρέπει να γίνουν αλλαγές/τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, τότε απαιτείται η σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος. Για οποιαδήποτε μεταβολή μετά την αρχική έγκριση ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει νέα αίτηση και να λάβει νέα έγκριση.

Οι πτυχιακές εργασίες, στις οποίες θα δοθεί έγκριση έναρξης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή μέσα σε ένα εξάμηνο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι ένα ή δύο εξάμηνα. Φόρμα Παράτασης

Όταν οι εργασίες και η έρευνα που απαιτείται για την πτυχιακή έχουν ολοκληρωθεί, τότε είναι εφικτό ο φοιτητής να ξεκινήσει τη συγγραφή της αναφοράς που θα καταθέσει για την εξέταση. Θα πρέπει να ακολουθηθεί το πρότυπο που βρίσκεται παρακάτω στο έγγραφο “δομή πτυχιακής εργασίας”.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέποντας καθηγητής δίνει τη σχετική έγκριση και αποστέλλει ηλεκτρονικά την αναφορά στην διεύθυνση e-mail του κ. Γεωργίου Μαστοράκη (mastorakis@gmail.com), ζητώντας τη σύσταση τριμελής επιτροπής εξέτασης και καθορισμό ημέρας παρουσίασης. Μέσα στο χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, συστήνεται η επιτροπή εξέτασης, τα μέλη της οποίας διαβάζουν και μελετούν την πτυχιακή εργασία. Στο επόμενο στάδιο καθορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης από τα μέλη της επιτροπής και τον επιβλέποντα σε συνεργασία με το φοιτητή.

Πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, που θα καθορισθεί, ο φοιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την γραμματεία του Τμήματος για να προμηθευτεί τα σχετικά έντυπα (Επίσης εδώ για εκτύπωση: Αξιολόγηση Πτυχιακής Εργασίας), τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από την επιτροπή εξέτασης μετά την παρουσίαση. Ο φοιτητής πρέπει επίσης να επικοινωνήσει μερικές ημέρες πιο πριν με το τεχνικό τμήμα, να ενημερώσει σχετικά με την παρουσίαση του και να γίνει η σχετική κράτηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει καθώς και η κράτηση της αίθουσας όπου θα πραγματοποιηθεί η εξέταση.

Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, και εφόσον ο φοιτητής έχει στείλει την τελική έκδοση της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της επιτροπής έχοντας ολοκληρώσει αλλαγές που πιθανόν να του ζητήσει η επιτροπή, συμπληρώνονται τα έντυπα από την επιτροπή και παραδίνονται στη γραμματεία του Τμήματος.

Επίσης θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά την πτυχιακή σας στην βιβλιοθήκη του τμήματος στο emarktei@gmail.com με σκοπό να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης (Nefeli). Το email αυτό θα εμπεριέχει:

 • Το ηλεκτρονικό κείμενο της πτυχιακής σε ένα ενιαίο αρχείο τύπου ACROBAT (pdf)  με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης.
 • Επίσης σε ένα αρχείο τύπου WORD (doc), με:
  1. τον τίτλο
  2. και μετάφραση του τίτλου στα αγγλικά,
  3. τη περίληψη της εργασίας
  4. και μετάφραση της περίληψης στα αγγλικά,
  5. καθώς και λέξεις κλειδιά σε ελληνικά και αγγλικά.

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by