Ανακοίνωση

Νέες οδηγίες για το Στεγαστικό Επίδομα

20/02/2014


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης κατά τις ημέρες Δευτέρα, έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες 10.00-13.00 έως 31 Μαρτίου 2014. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Δικαιολογητικά

1.Υπόδειγμα Κατάστασης Πληρωμής Δαπάνης (για να κατεβάσετε το υπόδειγμα πατήστε εδώ) με τα στοιχεία του δικαιούχου (του κηδεμόνα του φοιτητή εκτός εάν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής) το οποίο δίδεται από το Τμήμα ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ) με τα στοιχεία του δικαιούχου (του κηδεμόνα του φοιτητή εκτός εάν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής). Η σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση δίδεται από το Τμήμα ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

3. α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους μετά από αίτηση του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματος. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: i ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. ii) η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος. β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εκκαθαριστικό 2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

5. Αντίγραφο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του δικαιούχου, της συζύγου και των παιδιών αν υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις περιουσιακής κατάστασης. Εάν το Ε9 είναι μηδενικό, κατατίθεται η εκτύπωση με το μηδενικό ποσό και συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σχετική υπεύθυνη δήλωση (για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ) συμπληρώνει και ο φοιτητής που δεν υποχρεούται σε φορολογική δήλωση ή έχει μηδενικό Ε9.

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ.) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή από το Δήμο. (Χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Κ.Ε.Π. της περιοχής του.)

9.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου (για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ) του στεγαστικού επιδόματος που να δηλώνει α) ότι δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό επίδομα άλλη φορά για το ίδιο έτος σύμφωνα με το αρ. 10 του Ν.3220/2004. β)Ο φοιτητής – τρια δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. γ) Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή είναι σε άλλη πόλη από αυτή που εδρεύει η σχολή ή το τμήμα που φοιτά. δ) Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα στην αίτηση είναι αληθή και έγκυρα. ε)Στη πόλη προσωρινής διαμονής του φοιτητή – τριας δεν έχω πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Δίδεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

10.Φωτοτυπία της σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου που αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ.

11.Εξουσιοδότηση (για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση πατήστε εδώ) του δικαιούχου (με το γνήσιο της υπογραφής του), σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από διαφορετικό πρόσωπο που να εξουσιοδοτεί τον φοιτητή για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι ή οι φοιτητές να καταθέτουν τα δικαιολογητικά με την παραπάνω σειρά και αρίθμηση προς αποφυγή λαθών.

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by