Ανακοίνωση

Παράταση Ανανέωσης καρτών σίτισης μέχρι και 07/11/2014

04/11/2014


 

Το τμήμα μας  θα δέχεται δικαιολογητικά για ανανέωση  καρτών σίτισης    μέχρι και  07/11/2014.

           

Δικαιολογητικά σίτισης 2014-2015

 

2.Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα που έχει περάσει από την οποία να προκύπτει η φοιτητική του ιδιότητα. (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από το τμήμα, δεν χρειάζεται να το ζητήσετε εσείς)

3.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (του Φοιτητή).

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2014 (του γονέα ή κηδεμόνα)

6.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. (κατεβάστε τη από δώ)

Δύο (2) φωτογραφίες
Προσοχή

Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την σχετική  Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:

α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)

β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)

γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 250 έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).

δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 250 έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)

ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 250 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.)

η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)

Σημείωση
Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα  δεν επιστρέφονται.

Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by