Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

12/05/2015


Το Σ.Φ.Λ σε έκτακτη συνεδρίαση, την Πέμπτη 07-05-2015, αποφάσισε, προκειμένου να προσαρμοστεί ο αριθμός των καρτών σίτισης με την οικονομική δυνατότητα του κωδικού σίτισης, τα παρακάτω:

Α) Οι ανανεώσεις – εκδόσεις καρτών σίτισης για φέτος, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 έως και Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 (εργάσιμες μέρες και ώρες).

Β) Για την επιλογή των δικαιούχων κάρτας σίτισης, ισχύουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο Συμβούλιο της Φ.Λ. (Πρακτικό 214/ 08-11-12).

Γ) Με δεδομένο ότι οι προϋποθέσεις για το ποιοι δικαιούνται ή όχι κάρτα σίτισης, προσδιορίζουν μεν τον αριθμό των εν δυνάμει δικαιούχων, αλλά όχι και τελικό αριθμό των “ωφελουμένων” δικαιούχων, οι οποίοι θα παραλάβουν κάρτα σίτισης, αποφασίστηκε ότι στη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων, θα προστεθεί ένα ακόμα στάδιο για να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατόν, η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων.

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας του τελευταίου αυτού σταδίου:

1.          Τα προσωπικά δεδομένα κάθε Φοιτητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στο πρακτικό 214, καταγράφονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

2.          Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών, εξάγεται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων κατά αύξοντα αριθμό από το μικρότερο εισόδημα προς το μεγαλύτερο (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάση των προϋποθέσεων που έχουν ψηφιστεί στο συμβούλιο της Φοιτητικής Λέσχης της 08-11-12).

Εύλογο είναι ότι από τη στιγμή που όλες οι αιτήσεις καταγράφονται σε πρόγραμμα, οι ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να παραβιαστούν.

 

Τέλος παρακαλούνται οι Φοιτητές, οι οποίοι μολονότι είναι δικαιούχοι κάρτας σίτισης, δεν κάνουν χρήση της, για τους όποιους προσωπικούς τους λόγους- να ενισχύσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από την πλευρά του Ιδρύματος και δείχνοντας την κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, να μην καταθέσουν δικαιολογητικά αυτή τη φορά, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, συναδέλφους τους που έχουν περισσότερο ανάγκη.

 

Η παραλαβή των αιτήσεων για ανανεώσεις – εκδοσεις καρτών σίτισης που αφορούν παλαιούς φοιτητές, θα ξεκινήσουν φέτος την Δευτέρα 11 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ εκδώσεις καρτών σίτισης πρωτοετών φοιτητών!

Δικαιολογητικά Σίτισης 2015 -2016

1.       Αίτηση

2.       Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής (πρόσφατη) από το Τμήμα που έχει περάσει από την οποία να προκύπτει η φοιτητική του ιδιότητα.

3.       Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (του Φοιτητή).

4.       Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.       Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2015 (του γονέα ή κηδεμόνα)

6.       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

7.       Δύο (2) φωτογραφίες

 
Προσοχή

Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:

α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)

β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)

γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 250 έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).

δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 250 έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)

ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)

ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.)

η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)

 
Σημείωση

Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεν επιστρέφονται.

Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by