Ανακοίνωση

Ανακοίνωση στέγασης

14/05/2015


Η παραλαβή των αιτήσεων για στέγαση
στις Εστίες του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016,
θα ξεκινήσει την Δευτέρα 11 Μαΐου
έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015 - 2016

1.            Αίτηση που συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες (έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και δίνεται από το τμήμα).

2.            Βεβαίωση εγγραφής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον του (30%) του συνόλου των μαθημάτων μέχρι την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2015.

3.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.            Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2015 (του γονέα ή κηδεμόνα).

5.            Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε
Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.

6.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος (του Φοιτητή)

7.            Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

8.            Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του

9.            Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.

10.       Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός
11.       Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

               Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην λέσχη ή στην εστία δεν επιστρέφονται.

               Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.

               Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

               Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το ποσοστό το 30% των μαθημάτων δε μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για στέγαση.

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1.            Οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους. Άρα όλοι μπορείτε να εκτυπώστε το εκκαθαριστικό σας και να το προσκομίσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2.            Το μεγαλύτερο από τα εισοδήματα λαμβάνεται σαν κύριο εισόδημα

3.            Το τεκμαρτό εισόδημα θεωρείται εισόδημα.

4.            Αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα εκτός του τεκμαρτού τότε το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψη σαν εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.

5.            Όλα τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά όπως, αγροτικές ενισχύσεις, επιδότηση ενοικίου, το επίδομα πολυτεκνίας κλπ., θεωρούνται εισόδημα.

6.            Προκειμένου όμως ο κρινόμενος να πάρει την πριμοδότηση των 1 έως 4 μορίων - κατά περίπτωση - που αφορά σε εισοδήματα μόνο για μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικές επιχειρήσεις, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία που χορηγεί το εισόδημα αυτό.

7.            Όταν το εκκαθαριστικό εμφανίζει στον έναν από τους δύο γονείς ζημία, λαμβάνεται ως εισόδημα αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ως φορολογητέο εισόδημα.

8.            Το μηδενικό εισόδημα επιβεβαιώνεται μόνο με μηδενικό εκκαθαριστικό και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

9.            Δεν λαμβάνεται υπόψη από ιδιώτη λογιστή, βεβαίωση για ανάλυση των ποσών που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό.

10.        Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 67%.

11.        Αν υπάρχουν δύο δικαιολογητικά, π.χ ασθενείας 67% και ανεργία ή διαζευκτήριο και θάνατος, μοριοδοτείται το ευνοϊκότερο για το φοιτητή. (Εξαιρείται η περίπτωση του ανήλικου και ταυτόχρονα ανάπηρου παιδιού).

12.        Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παρελθόντα χρόνο.

13.        Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά ανοικτού Πανεπιστημίου

14.        Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά φοίτησης γονέων.

15.        Για να ισχύει η μοριοδότηση των διαζευγμένων γονιών, εκτός του διαζευκτήριου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν και βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο.

16.        Αν ένας εκ των δύο γονιών έχει ξαναπαντρευτεί και έχει παιδιά από τους δύο γάμους, ένα εκ των οποίων είναι και ο υποψήφιος φοιτητής, λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος της νέας οικογένειας. Μόνο σε περίπτωση που προσκομίσει δικαιολογητικά απ΄τα οποία προκύπτει ότι την επιμέλεια την έχει ο έτερος γονέας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συγκεκριμένου γονέα.

17.        Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά για να μοριοδοτούνται πρέπει να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by